صفحه اصلی / آزمون های آزمایشی

آزمون های آزمایشی

مجموعه آزمون های آزمایشی وکالت

۲۹۹ ۱۴ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۳۶۲،۰۰۰
۳۹۹ ۶ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۱۷۸،۰۰۰
۴۹۹ ۴ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۱۳۲،۰۰۰

توجه: در صورت ثبت نام در یکی از کدهای ۲۹۹ ، ۳۹۹ یا ۴۹۹ دانشجویان از کارگاه تخصصی حقوق مدنی رایگان دکتر محمد حسین شهبازی برخوردار خواهند شد.

دریافت برنامه آزمون های آزمایشی وکالت

مجموعه آزمونهای آزمایشی سردفتری اسناد رسمی

۲۹۹ ۱۴ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۳۶۲،۰۰۰
۳۹۹ ا۶ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۱۷۸،۰۰۰
۴۹۹ ۴ مرحله آزمون آزمایشی + کارگاه تحلیل سوالات + پروفایل داوطلبی ۱۳۲،۰۰۰

توجه: در صورت ثبت نام در یکی از کدهای ۲۹۹، ۳۹۹ یا ۴۹۹ دانشجویان از کارگاه تخصصی حقوق مدنی رایگان دکتر محمد حسین شهبازی برخوردار خواهند شد.

دریافت برنامه آزمون های آزمایشی سردفتری