صفحه اصلی / کتاب ها و بسته های آموزشی / اصول فقه در بوته ی آزمون

اصول فقه در بوته ی آزمون

کتاب اصول فقه در بوته ی آزمون در ۹ فصل شامل تستهای تالیفی به انضمام پاسخنامه تشریحی آن توسط استاد محمد بخشی تالیف گردیده ضمن آنکه در انتهای این مجموعه سوالات آزمونهای وکالت ۱۳۹۲-۱۳۸۸ همراه با پاسخنامه تشریحی تقدیم خوانندگان محترم گردیده است

فهرست مطالب : فصل اول : کلیات و وضع الفاظ /فصل دوم : اوامر و نواهی /فصل سوم : مفهوم و منطوق / فصل چهارم : عام و خاص / فصل پنجم : مجمل و مبین و مطلق و مقید/ فصل ششم : ادله،استنباط احکام اسلامی / فصل هفتم : امارات / فصل هشتم : اصول عملیه / فصل نهم : تعارض ادله+ سوالات آزمونهای وکالت ۱۳۹۲-۱۳۸۸ همراه با پاسخنامه تشریحی

گروه اصول فقه 5d5f45deeef6a7106118eac88a2f6c56
قیمت ۲۵۰,۰۰۰ ریال