صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد بیع قطعی ملک

قرارداد بیع قطعی ملک

بنام خدا

بخشی از قرارداد

(بیع قطعی ملک)

فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه  ……………….. صادره از ……………….. به نشانی ………………………………………….

خریدار: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه  ……………….. صادره از ……………….. به نشانی  ………………………………………….

مورد معامله:

تمامی ششدانگ یکباب خانه/یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار ذیل محل وقوع آن ……………………….. است.

پلاک فرعی …………….. از اصلی ……………….. اراضی ……………….. بخش ……………….. به مساحت ……………….. (فتوکپی سند مالکیت شماره ……………….. که کلیه اوراق آن ممضی به امضای فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد مشخصات تفصیلی مورد معامله در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است).

دانلود بخشی از قرارداد بیع قطعی ملک