صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای بیمه / بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

بخشی  از نمونه متن قرار داد:

 

بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات(پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه…………… که از این پس بیمه گر خوانده می شود تسلیم می گردد) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت می گیرد، بیمه گر خسارت وارد به مورد بیمه و متوجه به بیمه گذار را (در صورتیکه حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد) به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات مقررات و شرایط مندرج در آن و یا مندرج در الحاقی های مربوط تا میزان پیش بینی شده در زیر جبران خواهد کرد.

استثنائات عمومی
بیمه گر خسارات از بین رفتن یا مسئولیت حقوقی را که بطور مستقیم یا غیر مستقیم بعلت یا در نتیجه عوامل زیر وارد آمده باشد جبران نخواهد کرد.
الف- جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه(خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی یاغی گری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقام مقابله با اعتصاب کارگران، جنبشهای دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت بوسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی که با سوء نیت بنام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد.
توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی اموال یا زیان وارد به آن بنا به دستور دولت عملی یا قانونی(de jure or de Facto) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
ب- واکنشهای هسته ی یا آلودگی های مربوط به تشعشعات هسته ای و رادیو اکتیو.
پ- عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار.
ت) تعطیل تمام یا قسمتی از کار.

چنانچه در جریان مراحل قانونی، تعقیب دعوی یا هر گونه دادرسی دیگر، بیمه گر به اتکاء مقررات بند الف مذکور در بالا اعلام دارد که از بین رفتن، خرابی، زیان یا مسئولیت حقوقی مشمول این بیمه نیست، اثبات اینکه چنین مواردی مشمول بیمه می باشد بعهده بیمه گزار است.

 

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

 

10,000 تومان خرید