صفحه اصلی / قراردادها / تمدید قرارداد / تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

تمدید قرارداد اجاره کمپرسور

(تمدید قرارداد اجاره کمپرسور)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

نظر به اتمام قرارداد شماره ۵۹۸۲ مورخ ……….. در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای …………. و با توجه به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ نظر به اتمام قرارداد شماره …………. مورخه …………… در خصوص اجاره یک دستگاه اتمام ……….. تا پایان تاریخ …………… به شرح زیر تمدید می گردد :

به ازاء هر ساعت کار ۲۱۰۰۰ ریال ….

دانلود تمدید قرارداد اجاره کمپرسور