صفحه اصلی / قراردادها / تمدید قرارداد / تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز

تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز

(تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

نظر به اتمام نامه شماره ……………. مورخ منعقد با آقای  …………. و با توجه به نیاز کارخانه از تاریخ اتمام قرارداد …………… به مدت سه ماه شمسی تمدید می گردد .

سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد .

این تمدید نامه در دو نسخه تنظیم گردیده است و هرکدام از نسخ…

دانلود تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز