تمدید قرارداد

(تمدید قرارداد)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

براساس بند ۱۵ کمیسیون معاملات مورخ …………………  قرارداد شماره ۱۸۶۲ به شرح زیر تمدید می گردد .

 • مدت تمدید قرارداد

این تمدید نامه از تاریخ ……………………. به مدت شش ماه تعیین می گردد .

 • مبلغ تمدید قرارداد

با توجه به تبصره ۱ و ۲ ماده ۳ قرارداد شماره ۱۲۲۴۴ مورخ ………..

دانلود تمدید قرارداد

آخرین ورودی ها

 • نمونه متن تمدید قرارداد اجاره خانه
 • نمونه متن تمدید اجاره نامه
 • متن تمدید اجاره نامه
 • متن تمدید اجاره نامه آپارتمان
 • متن تمدید قرارداد اجاره خانه
 • نمونه تمدید اجاره نامه
 • نمونه قرارداد تمدید اجاره اپارتمان
 • متن تمدید اجاره نامه
 • متن تمدید قرارداد
 • بهای تمدید قرارداد اجاره خانه

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

 • نمونه متن تمدید قرارداد اجاره خانه
 • نمونه متن تمدید اجاره نامه
 • متن تمدید اجاره نامه
 • متن تمدید اجاره نامه آپارتمان
 • متن تمدید قرارداد اجاره خانه
 • نمونه تمدید اجاره نامه
 • نمونه قرارداد تمدید اجاره اپارتمان
 • متن تمدید اجاره نامه
 • متن تمدید قرارداد
 • بهای تمدید قرارداد اجاره خانه