تمدید قرارداد

(تمدید قرارداد)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

براساس بند ۱۵ کمیسیون معاملات مورخ …………………  قرارداد شماره ۱۸۶۲ به شرح زیر تمدید می گردد .

  • مدت تمدید قرارداد

این تمدید نامه از تاریخ ……………………. به مدت شش ماه تعیین می گردد .

  • مبلغ تمدید قرارداد

با توجه به تبصره ۱ و ۲ ماده ۳ قرارداد شماره ۱۲۲۴۴ مورخ ………..

دانلود تمدید قرارداد