صفحه اصلی / قراردادها / حق انتفاع سکنی رقبی

حق انتفاع سکنی رقبی

بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی

مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ………………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن : ……………………………………………….. منتفع : خانم / آقای ……………………… فرزند آقای …………………… دارای شناسنامه شماره……….. صادره از ………. متولد …….. ساکن: …………………………………………………  مورد حق انتفاع : تمامت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان واقف در سمت جنوب غربی طبقه چهارم به مساحت …………….. متر مربع قطعه ………………. تفکیکی به انضمام شش دانگ

نمونه قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی