شغل وکالت

vekalat

شغل وکالت

تعریف شغل: وکیل در لغت به معنای گماشته، نماینده، کسی که به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند، کسی که از طرف کس دیگر برای انجام دادن کاری تعیین شود، می باشد. (بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، ص ۱۱۴۸) و وکالت اسم مصدر است و در لغت به معنای تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به او می باشد. (بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، ص۱۱۴۸) و به لسان فقها یعنی نایب گرفتن برای انجام کاری. (آقایی، علی، شرح مختصر اصطلاحات حقوقی، ص ۴۰)

در اصطلاح حقوقی وکیل کسی است که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور به انجام امری است. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۷۵۴) و وکالت عقدی است که به موجب آن، شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می دهد. وکالت دهنده را موکل و وکالت گیرنده را وکیل نامند. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۷۵۲-۷۵۳)

قانون مدنی ایران نیز در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.»

در تعریف وکیل دادگستری نیز می توان گفت کسی است که با اخذ پروانه وکالت، در مراجع مختلف نسبت به استیفاء و دفاع از حقوق موکل اقدام می نماید.

منظور از وکالت در دعاوی، تفویض اختیار به شخص برای رجوع به دادگاه و دفاع از حق با تمامی مقدمات و مستلزمات آن است. (انصاری، مسعود – طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ص ۲۲۱۶)

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید ( ماده ۶۵۶ ق . م ) این قرارداد از قراردادهای جایز می باشد و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند (مستفاد از ماده ۶۷۸ قانون مدنی) عقد و وکالت مبتنی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایب ( وکیل و مأذون ) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قرارداد های جایز به موت و جنون و سفه در مواردی که رشد معتبر است، منفسخ می شود. (ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ قانون مدنی)

گروه شغلی: اداری – اجتماعی

وظایف و مسئولیت های اصلی شغل: کمک به افراد برای احقاق حق خود، ارایه مشاوره های حقوقی برای آشنا نمودن افراد با قوانین در موضوع مورد اختلاف و کمک به قضات برای صدور رأی عادلانه، تعهد وکیل به انجام مورد وکالت، تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل، تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل، تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل.

اهمیت و ضرورت شغل : تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده و نا آشنایی مردم با قوانین و حقوق و تکالیف قانونی خود از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را برای کمک به مردم نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».(شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص ۲۶)

با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

مدارک لازم برای احراز شغل: مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق و اخذ پروانه وکالت دادگستری از کانون وکلای دادگستری بعد از قبولی در آزمون وکالت و گذراندن دوران کارآموزی