صفحه اصلی / قراردادها / صلح حقوق سرقفلی مغازه

صلح حقوق سرقفلی مغازه

(صلح حقوق سرقفلی مغازه)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

طرف اول قرارداد(مصالح): خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ………………………………………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(متصالح): خانم/آقای ……………. فرزند آقای……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن ………………………………………………………………………………………

مورد معامله:…..

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید