صفحه اصلی / بخش سردفتری / ضرورت مطالعه ی کتاب آیین تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ضرورت مطالعه ی کتاب آیین تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون سردفتری می رساند، مطالعه ی قوانین ذیل برای عموم داوطلبان لازم و ضروری می باشد.

 

از قانون اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۶

 

ماده ۲۶- سردفتران مسؤول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصی رفته یا غیبت او بر اثر مرخصی که مانع از انجام وظیفه است، باشد. این ماده رافع مسؤولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.

ماده ۳۴- سردفتران مکلفند همه ساله لااقل پنج سند، بدون گرفتن حق التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می شوند تنظیم و ثبت نمایند.

ماده ۵۱- سردفتران و دفتریاران و بطور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل کرده اند، مکتوم دارند.

ماده ۵۴- در صورتی که سردفتر کناره گیری از کار نماید، باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ کناره گیری به اداره ی ثبت محل اطلاع دهد و در صورتی که اداره ثبت تعیین نماید، کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و همچنین پروانه ای که برای او صادر شده به شخص یا اشخاصی که اداره مذبور تعیین نموده تحویل دهد و الا به مجازات مندرج در ماده ۴۱ محکوم خواهد شد.

 

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱

 

ماده ۱- بند ۷ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۴ حذف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می گردند.

ماده ۲- لایحه قانونی راجع به حق التحریر دفاتر اسنادرسمی و نحوه ی تقسیم آن مصوب ۳/ ۳/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب، در خصوص کمک به کارکنان دفاتر اسنادرسمی، لغو می گردد.

ماده۳- ۱۵ درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، هرماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد.

تبصره- آیین نامه نحوه ی توزیع پاداش به کارکنان توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب ریاست قوه قضاییه خواهد رسید.