صفحه اصلی / قراردادها / ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه

ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه

بخشی از متن ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه

*************

صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره ۳۲۵ ) .

ضامن : ………………………….

اصیل ( متقاضی شرکت در مناقصه ) : …………………….

ذی نفع ( طرفی که به مناقصه دعوت می کند ) : ………………………..

مناقصه ای که ضمانت نامه به آن مربوط است : …………………….

مجموع حداکثر مبلغ مسئولیت ضامن : ………………………..

اسناد مؤید ادعا : آن گونه که در زیر آمده است : ……………………..

تاریخ سپری شدن : ………………………

دانلود ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه