صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد اجاره وسیله نقلیه

قرارداد اجاره وسیله نقلیه

(قرارداد اجاره وسیله نقلیه)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

    با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ                            فی
مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و آقای / شرکت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمایندگی                                  که طبق آگهی شماره                  روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط….

دانلود قرارداد اجاره وسیله نقلیه