صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد اجاره وسیله نقلیه

قرارداد اجاره وسیله نقلیه

(قرارداد اجاره وسیله نقلیه)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

    با توکل به خداوند متعال این قرارداد در تاریخ                            فی
مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از یک طرف و آقای / شرکت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمایندگی                                  که طبق آگهی شماره                  روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط….

دانلود قرارداد اجاره وسیله نقلیه

آخرین ورودی ها

 • قرارداد اجاره خودرو بدون راننده
 • نمونه قرارداد اجاره خودرو بدون راننده
 • نمونه قرارداد اجاره ماشین آلات صنعتی
 • فرم قرارداداجاره خودروبدون‌راننده
 • فرم اجاره خودرو با راننده
 • قرارداد اجاره وسیله نقلیه
 • قرارداد اجاره خودرو با راننده
 • نمونه فرم قرار داد بین شرکت و راننده با خودرو
 • متن قولنامه اجاره خودرو بدون راننده
 • نمونه فرم قرارداد اجاره خودرو با راننده

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

 • قرارداد اجاره خودرو بدون راننده
 • نمونه قرارداد اجاره خودرو بدون راننده
 • نمونه قرارداد اجاره ماشین آلات صنعتی
 • فرم قرارداداجاره خودروبدون‌راننده
 • فرم اجاره خودرو با راننده
 • قرارداد اجاره وسیله نقلیه
 • قرارداد اجاره خودرو با راننده
 • نمونه فرم قرار داد بین شرکت و راننده با خودرو
 • متن قولنامه اجاره خودرو بدون راننده
 • نمونه فرم قرارداد اجاره خودرو با راننده