صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

بنام خدا

قرارداد

(اجاره یک باب پارکینگ)

********

طرف اول قرارداد(موجر):

 خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن ……………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(مستاجرین):

  • خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشانی: …………………………………………………………………….
  • خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ………………..دارای شناسنامه شماره ………………..صادره از ……………….. ساکنین تهران به نشانی: …………………………………. و هر دو متساویا و مشاعا، متفقا و متضامنا.

10,000 تومان خرید