صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد استفاده از حق ارتفاق

قرارداد استفاده از حق ارتفاق

(قرارداد استفاده از حق ارتفاق)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

حق الارتفاع: عبور از راه اختصاصی احداثی در ملک پلاک شماره ………………. فرعی …………. از …………. اصلی واقع در اراضی زراعی ……………….. جزء حوزه ثبتی ……….. از محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………………. مورخ ………….. صفحه ……… جلد ……….. به شماره چاپی …………….. صادره به نام و ملکی مرقوم که در ضلع شرقی ملک مزبور معبر موصوفه به عرض ……………….. متر و بطول …………….. متر مربع احداث گردیده و صرفاً متمتع از حق می تواند به رایگان جهت امور زراعی خود در زمین منتهی به آن راه عبور و مرور نماید که بهرحال…

دانلود قرارداد استفاده از حق ارتفاق