صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد اسکلت فلزی

قرارداد اسکلت فلزی

(قرارداد اسکلت فلزی)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد فیمابین شرکت ………………… به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………………….. تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد…

 

دانلود قرارداد اسکلت فلزی