صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۲

قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۲

(قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ۲)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد فی مابین شرکت …………………به شماره ثبت …………………. به مدیریت ……………….. فرزند …………..  به شماره شناسنامه ………….. ،صادره از ……………………………………………… و شماره تلفن …………………….. و نمابر ……………… ، که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یک طرف و شخصیت حقیقی/ حقوقی : ……………..به شماره ثبت:……………..   به مدیریت آقای/خانم : …………………. فرزند: ……………………..   به شماره شناسنامه : …………………….. صادره از:…………………….. به نشانی: ……………………………………………………………………………………….             شماره تماس: …………………………………. نمابر: ………………………………….. پست الکترونیک: ………………………………………………………………………………

که از این پس «عامل فروش» نامیده می‌شود از طرف دیگر مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد می‌گردد.

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید