صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

(قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

با اتکا به خداوند متعال، این قرارداد بین :

 آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند…………… از طرف شرکت/موسسه/سازمان ……………………………………  که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، از یک سو و از سوی دیگر

آقای/خانم …………………………………  به شماره شناسنامه…………………… فرزند…………… از طرف شرکت ………………………………………… که از این پس …

دانلود قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت