صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد بتن ریزی

قرارداد بتن ریزی

(قرارداد بتن ریزی)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد در تاریخ ………………… فی مابین شرکت ……………….. به نمایندگی ……………… به نشانی ………………………….. تلفن ……………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… فرزند …………….. به شماره‌شناسنامه ………………. صادره از ………………. و به نشانی ………………………………… تلفن …………………..

 

دانلود قرارداد بتن ریزی