صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع یک باب خانه مسکونی

قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع یک باب خانه مسکونی

بنام خدا

بخشی از قرارداد

(بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی)

********

طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای  ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صارده از ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………..

دانلود قرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع یک باب خانه مسکونی