صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه

قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه

بنام خدا

بخشی از قرارداد

(بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه)

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………….

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد  ……………… ساکن  ……………………………………….

دانلود قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه