صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد تولید قطعه

قرارداد تولید قطعه

(قرارداد تولید قطعه)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین شرکت ……………….. به نشانی : …………………………………………و شماره تلفن ……………… به نمایندگی آقایان ……………………. به سمت رئیس هیئت مدیره  و …………………………. به سمت ……………. که در این قرارداد اختصاراً تولید کننده  نامیده میشود از یک طرف و آقای …………….به نشانی : ……………………و شماره تلفن ………………..که اختصاراً در این قرارداد خریدار نامیده…

دانلود قرارداد تولید قطعه