صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

(قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

جهت اعطای تسهیلات به منظور انجام تعمیرات در یک باب خانه/آپارتمان ملکی خود در قالب عقد-جعاله که مورد قبول بانک قرار گرفته است تحت شرایط زیر بین:

الف- بانک ……………….. سرپرستی منطقه/اداره/ ………………… مقیم …………………….. به سمت عامل به نمایندگی آقای  ……………… که ذیلا بانک نامیده می شود از یک طرف و

ب- خانم/آقای ……………………به شماره شناسنامه………………… صادره از ……………….. فزرند  ……………… مقیم  ……………… که ذیلا (جاعل) نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید.

موضوع قرارداد و میزان…

دانلود قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه