صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد حق انتفاع سکنی عمری

قرارداد حق انتفاع سکنی عمری

بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی عمری

مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………..

منتفع: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره …………… صادره از ………………… متولد ……………… ساکن: ……………………………………………………………………………………………………………………………

نمونه قرارداد حق انتفاع سکنی عمری به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

دانلود قرارداد حق انتفاع سکنی عمری