صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد خدمات فنی ۱

قرارداد خدمات فنی ۱

(قرارداد خدمات فنی ۱)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد بین کارخانه ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت) به آدرس……………… که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………. صادره از ……… به آدرس   ……….. کوچه …………… تلفن …….

دانلود قرارداد خدمات فنی ۱