صفحه اصلی / اخبار / قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته

بنام خدا

بخشی از متن قرارداد

(خرید ساختمان نیمه ساخته«در حال احداث)

******

 

۱- فروشنده: نام ……………… نام خانوادگی ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه ……………… صادره از ……………… به نشانی: ……………………………………………………….

۲- خریدار: نام ……………… نام خانوادگی ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه ……………… صادره …………….. از…………… .نشانی………………………………………………

۳– مورد معامله:

تمامی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ………. واقع در خیابان …………. که واقع در اشکوب دوم بر جنوب شرقی ساختمان می باشد و مساحت بنای مفید آن بطور تقریبی ……………… متر مربع است و در حال حاضر سفت کاری آن اتمام یافته و به رویت خریدار رسیده است و حدود مشخصات آن به نحوی که رافع هر نوع شبهه و ظن است برای طرفین معین و روشن می باشد. مساله تقریب مساحت و کیفیت تکمیل و مصالحی که باید مصرف شود به شرح آتی روشن شده است.

دانلود قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته