صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد خرید سلف (در قبال وثیقه غیر منقول)

قرارداد خرید سلف (در قبال وثیقه غیر منقول)

قرارداد خرید سلف 

(در قبال وثیقه غیر منقول)

 

این قرارداد بین شرکت/ کارخانه ………………………………………………………… (کلیه مشخصات ثبتی) ……………………………………………… بنشانی ………………………………………………………………که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یکطرف و بانک ………………………………………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………………… که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد

دانلود قرارداد خرید سلف (در قبال وثیقه غیر منقول)