صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد طراحی صفحات وب

قرارداد طراحی صفحات وب

(قرارداد طراحی صفحات وب)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

ماده ۱)- طرفین قرارداد:

این قرارداد فی‌مابین شرکت ……………………… به آدرس تهران خیابان ……………………………………………………………………. از یک سو با عنوان کارفرما و آقای ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد می‌گردد.

ماده ۲)- موضوع قرارداد:

 

تهیه یک وب‌سایت دینامیک بصورتی‌که توان به روزآوری

دانلود قرارداد طراحی صفحات وب