صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری)

قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری)

قرارداد فروش اقساطی

(در قبال اسناد تجاری)

 

بین امضا کنندگان زیر:

الف- بانک ……………………. شعبه  ………………………. به نشانی  ………………………………….. و

ب- آقای/ خانم- آقایان/خانمها  ………………………………… (مشخصات کامل قید گردد) که از این پس در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شود/ می شوند.

ج- آقای/شرکت………………………………………………

فرزند  ……………….. به شماره شناسنامه  ……………….. صادره  ……………….. به نشانی  …………………………….. ثبت شده ذیل شماره  ……………….. اداره ثبت شرکتهای شهرستان  ……………….. با مدیریت آقایان: رئیس هیات مدیره: ………………….. نایب رییس هیات مدیره: ………………….. آقای مدیر عامل  ………………….. و با امضا صاحبان حق امضا مجاز شرکت  ………………….. و مهر شرکت به نشانی: ……………………………………….. به موجب آگهی  ……………….. مورخ  …………………. مندرج در روزنامه رسمی شماره  ……………………….. مورخ  …………………..  با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه قرارداد حاضر منعقد گردید.

دانلود قرارداد فروش اقساطی (در قبال اسناد تجاری)