صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد (فروش قطعی یک باب خانه مسکونی)

قرارداد (فروش قطعی یک باب خانه مسکونی)

به نام خدا

بخشی از متن قرارداد

(فروش قطعی یک باب خانه مسکونی)

 

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد ……………………. ساکن: ………………………………………………

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای …………………………. فرزند آقای …………………………… دارای شناسنامه شماره ……………………….. صادره از ……………………………. متولد …………………… ساکن: ……………………………………………..

دانلود قرارداد (فروش قطعی یک باب خانه مسکونی)