صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

بخشی از قرارداد را در زیر مشاهده می کنید:

عنوان قرارداد :

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

ماده ۱: مشخصات طرفین قرارداد

 

نام سازمان کارفرما : نام شرکت طرف قرارداد:
نام و نام خانوادگی نماینده سازمان :

 

نام و نام خانوادگی نماینده شرکت :
سمت نماینده : سمت نماینده شرکت :

 

سمت نماینده شرکت:

10,000 تومان خرید