صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد کار

قرارداد کار

بخشی از قرارداد کار

این قرارداد بین شرکت ………………… ثبت شده به شماره …….…………. در اداره ثبت شرکت های تهران به نشانی  …………..………………… تلفن : ……………..  به نمایندگی خانم …………………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف و آقای …………………………… فرزند: ……………………. به شماره شناسنامه :  ……………………. صادره از …………………. متولد :………………………به نشانی ……………………………………………… که در این قرارداد همکار نامیده میشود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد میگردد.

نمونه قرارداد کار به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .