صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد لوله کشی گاز

قرارداد لوله کشی گاز

(قرارداد کانال کشی کولر)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد در تاریخ ……………….. مابین شرکت …………….. به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………………  تلفن ………………..  که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه ……………….. و به نشانی ……………………. تلفن ……………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .

دانلود قرارداد لوله کشی گاز