صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد محوطه سازی

قرارداد محوطه سازی

(قرارداد محوطه سازی)

**********

بخشی نمونه متن قرار داد:

این قرارداد در تاریخ ………………. فیمابین شرکت …………………. به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………… تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ……………… تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده………

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید