صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد مدیریت طرح

قرارداد مدیریت طرح

بخشی از قرارداد مدیریت طرح

موافقت نامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ آن که مجموعه ای غیرقابل تفکیک می باشد و از این پس قرارداد نامیده می شود , در تاریخ ………………. در ………….. بین ……………. که کارفرما نامیده می شود , از یکسو و واحد خدمات مدیریت طرح ……………….. به شماره ثبت …………. و کد اقتصادی ………………. که مدیر طرح نامیده  می شود از سوی دیگر , طبق مقررات و شرایطی که در « قرارداد » درج شده است منعقد گردید .

نمونه قرارداد مدیریت طرح به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

دانلود فرارداد مدیریت طرح