صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد مراکز خدمات درمانی

قرارداد مراکز خدمات درمانی

(قرارداد مراکز خدمات درمانی)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ …………………… بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند:

ماده۱:طرفین قرارداد

۱-۱: سایت …………………….به نشانی اینترنتی ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار سایت خوانده می شود.

دانلود قرارداد مراکز خدمات درمانی