صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد مساقات

قرارداد مساقات

(قرارداد مساقات)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

درختان میوه مثمره ثابته در شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت…………….متر مربع دارای پلاک ……………. فرعی از ……………. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در ……………. بخش ……………. ثبتی ……………. محدوده و مورد ثبت سند…

 

دانلود قرارداد مساقات