صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار

قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار

(قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد فیمابین شهرداری ………………. استان …………..به آدرس: ……… ……… ………. ……….. ……… ……..به نمایندگی آقای/خانم …………….که منبعد در این قرارداد “کارفرما” نامیده می شود از یک طرف و از طرف دیگر شرکت …………………… به شماره ثبت ………………… به نمایندگی …………………. (مدیر عامل) به نشانی ………………………………  که منبعد در این قرارداد مجری نامیده می شود با شرایط زیر منعقد…

دانلود قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار