صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۲

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۲

(قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۲)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارتست از عرضه خدمات نظارت بر عملیات اجرایی پروژه ساختمانی پلاک با پلاک های ثبتی مندرج در این قرارداد .

ماده دو ـ مدت قرارداد

۲-۱- مدت قرارداد …………….. ماه ( به حروف ………………… ) شمسی است که از تاریخ امضای قرارداد آغاز می شود .

 

دانلود قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ۲