صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد استخدام / قرارداد کاریابی (قرارداد کارجو)

قرارداد کاریابی (قرارداد کارجو)

کاریابی …………………………………

قرارداد کارجو

این قرارداد مابین مرکز مشاوره شغلی و کاریابی ………………………. (دارای مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی)  به عنوان طرف اول قرارداد و آقای / خانم ………………………….. به شماره شناسنامه……………… صادره از ……………… به عنوان طرف دوم قرارداد (کارجو)  و سازمان / شرکت …………………………… به نمایندگی …………………………..  به عنوان طرف سوم قرارداد (کارفرما)  بر اساس مفاد ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به رعایت آن می باشند:

 

10,000 تومان خرید