صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد کار معین و مدت محدود

قرارداد کار معین و مدت محدود

بخشی از قرارداد کار معین و مدت محدود

 این قرار داد بر اساس مفاد ماده یک آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوبه شماره ۳۶۹۹/ت۳۶۹۳۳ مورخ ۱۳/۴/۸۳ هیأت محترم وزیران بین دهیاری ………………………………. بخش …………………… شهرستان ………… که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای ………………….. فرزند ………………….. دارای شمار ه شناسنامه …………… صادره از …………………… ساکن : ………………………………………………………………………. تلفن ……………………………….  به عنوان «طرف قرارداد» منعقد می‌گردد

نمونه قرارداد کار معین و مدت محدود به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .

دانلود قرارداد کار معین و مدت محدود