صفحه اصلی / قراردادها / قرارداد گچ کاری

قرارداد گچ کاری

(قرارداد گچ کاری)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد در تاریخ ………………… فی مابین شرکت ………………… به نمایندگی ………………… به نشانی …………………………….. تلفن ………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ………………… فرزند ………………… به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………… و به نشانی ………………… تلفن ………………… که از طرف دیگر پیمانکار…

دانلود قرارداد گچ کاری