صفحه اصلی / قراردادها / سوگندنامه / قولنامه انتقال ملک

قولنامه انتقال ملک

(قولنامه انتقال ملک)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

قیمت: مبلغ ………………. ریال رایج که مبلغ …………………… ریال از آن طی چک شماره …………………… عهده بانک …………….. شعبه …………. از سوی خریدار به فروشنده به عنوان بیعانه تسلیم گردیده و مابقی بها را خریدار متعهد است به هنگام تنظیم و امضای سند رسمی انتقال ملک در دفترخانه نقدا به فروشنده بپردازد.

شروط:

۱- تاریخ تنظیم و امضا سند رسمی انتقال ملک این قولنامه روز ….. ماه ….. سال یکهزار و سیصد و …… شمسی می باشد که طرفین ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ………………. واقع در…

دانلود قولنامه انتقال ملک

آخرین ورودی ها

 • متن قولنامه دستی
 • نمونه قولنامه دستی
 • متن قولنامه دستی فروش ملک
 • متن قولنامه دستی فروش خانه
 • نمونه قولنامه دستی ملک
 • متن قولنامه دستی ملک
 • نمونه قرارداد ملک دستی
 • متن قولنامه دستی منزل
 • دانلود متن فروش زمین دستی
 • متن قولنامه دستی خرید منزل

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

 • متن قولنامه دستی
 • نمونه قولنامه دستی
 • متن قولنامه دستی فروش ملک
 • متن قولنامه دستی فروش خانه
 • نمونه قولنامه دستی ملک
 • متن قولنامه دستی ملک
 • نمونه قرارداد ملک دستی
 • متن قولنامه دستی منزل
 • دانلود متن فروش زمین دستی
 • متن قولنامه دستی خرید منزل