صفحه اصلی / دانستنی های حقوقی / معرفی وظایف ومسولیتهای قوه قضائیه

معرفی وظایف ومسولیتهای قوه قضائیه

براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی:

قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

۲-  احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

۳-  نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴-  کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵-  اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

با توجه به اهمیت وظایف قوه قضاییه، قانون اساسی برای شخصی که عهده دار مسئولیت های آن می گردد شرایطی در نظر گرفته و انتخاب وی را به مقام رهبری واگذار نموده است.

۱- اداره‏ى امور قوه‏ى قضاییه
اداره‏ى صحیح امور قوه‏ى قضاییه با توجه به گستردگى وظایف و مسؤولیتهاى آن، وظیفه مهمى است که رییس قوه‏ى قضاییه بر عهده دارد و البته در انجام دادن آن از کمکهاى معاونان خویش و دیگر مسؤولان عالى قوه‏ى قضاییه نیز بهره‏مند است.
   ۲ – ایجاد تشکیلات لازم در دادگسترى
براى انجام وظایفى که در قانون براى قوه‏ى قضاییه پیش بینى شده است وجود تشکیلات تخصصى مختلف ضرورى است. به همین سبب ریاست قوه‏ى قضاییه با توجه به نیازمندیهاى قوه و اهداف آن، تشکیلات لازم را در دستگاه قضایى ایجاد مى‏نماید.
شوراى عالى توسعه‏ى قضایى را مى‏توان یکى از نمونه‏هاى این امر محسوب داشت که مدتى پس از انتخاب آیت اله هاشمى شاهرودى به ریاست قوه‏ى قضاییه به ابتکار ایشان و با درک ضرورت ایجاد توسعه در بخشهاى مختلف قوه‏ى قضاییه شکل گرفت. تیم مرکز با برخوردارى از کمیسیونهاى مختلف، در دراز مدت مى‏تواند نقش مؤثرى در اصلاح ساختار و بهبود عملکرد و فعالیت دستگاه قضایى کشور ایفاد نمود.
   ۳- تهیه‏ى لوایح قضایى
اساس کار قضات در دادگاهها قانون است آنها پس از رسیدگى به اختلافات و دعاوى مردم، در نهایت احکام خود را بر اساس قوانین موجود صادر مى‏نمایند. بدین لحاظ مى‏توان گفت قضات بهتر از هر کس، عملاً نواقص و نارسایهای قانونى را مى‏بینند و مى‏توانند براى بهبود و اصلاح قوانین، پیشنهادهای خود را مطرح نمایند و لذا با توجه به این که رییس قوه‏ى قضاییه عالى‏ترین مقام قضایى کشور محسوب مى‏شود و با قضاوت و دست‏اندرکاران دستگاه قضایى در ارتباط است یکى از وظایفى که قانوناً در اختیار وى نهاده شده تهیه آن دسته از لوایح ق ضایى است که ضرورت وجود آنها احساس مى‏شود.
هنگامى که یک قانون در شرف شکل گیرى است. ابتدا پیش نویس آن تهیه مى‏شود و به مجلس ارایه مى‏گردد و چنانچه متن پیش نویس از تصویب مجلس و شوراى نگهبان گذشت قانون نامیده مى‏شود. حال متن پیش نویس ارایه شده به مجلس، اگر از سوى نمایندگان مجلس تهیه شده باشد طرح نامیده مى‏شود و اگر از سوى قوه‏ى مجریه یا قضاییه تهیه شده باشد لایحه نامیده مى‏شود.

129-5

    ۴- استخدام قضات
شغل قضا از مهم‏ترین و در عین حال حساس‏ترین مشاغل جامعه است لذا طبق اصول ۱۵۶ و ۱۶۳ قانون اساسى انتخاب و استخدام قضات بر اساس شرایط و ضوابط قانونى، از سوى رییس قوه‏ى قضاییه صورت مى‏گردد.

    ۵- پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات مجرمان
بر اساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسى، عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامى از جمله اختیارات مقام رهبرى است. با این حال با توجه به اشراف رییس قوه‏ى قضاییه به مسایل مربوط به محکومان، پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان از سوى رییس قوه‏ى قضاییه صورت مى‏گیرد.

آیت اله هاشمى شاهرودى:
اهداف دستگاه قضایى در قانون اساسى و نظام اساسى عمدتاً در دو محور کلان و کلى تنظیم شده است:
*محور اول: قضاوت                *محور دوم: نظارت

   ۶- پیشنهاد وزیر دادگسترى
وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏ى قضاییه با قواى مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانى که رییس قوه‏ى قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد مى‏کند انتخاب مى‏گردد. رییس قوه‏ى قضاییه مى‏تواند اختیارات تام مالى و ادارى و نیز اختیارات استخدامى غیر قضات را به وزیر دادگسترى تفویض کند در این صورت وزیر دادگسترى داراى همان اختیارات و وظایفى خواهد بود که در قوانین براى وزرا به عنوان عالى‏ترین مقام اجرایى پیش‏بینى مى‏شود.
   ۷- رسیدگى به دارایى مقامات سیاسى
دارایى رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیر و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه‏ى قضاییه رسیدگى مى‏شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
   ۸- تعیین نماینده در صدا و سیما
نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه‌ی قضاییه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) بر این سازمان، نظارت خواهند داشت

امام خمینى (ره)
قوه‏ى قضاییه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده است.

   ۹- پیشنهاد اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان
به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مى‏شود .
شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبرى است.
شش نفر حقوقدان در رشته‏هاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رییس قوه‏ى قضاییه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‏شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‏گردند.
البته علاوه بر این موارد، رییس قوه‏ى قضاییه مسؤولیتهای متفرقه دیگری نیز از جمله عضویت در شوراى موقت رهبرى، شوراى بازنگرى قانون اساسى،شوراى عالى امنیت ملى و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر عهده دارد.

مقام معظم رهبرى
قوه قضاییه بازوى توانمند نظام اسلامى است.
وقتى با کسى اختلاف مهمى دارید که از راههاى عادى قابل حل نیست و یا از دست کسى شکایتى دارید به کجا مراجعه مى‏کنید؟