صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای اجاره / نمونه قرارداد اجاره خودرو

نمونه قرارداد اجاره خودرو

بخشی  از نمونه متن قرار داد:

تاریخ : ……….
شماره : ……….

قرارداد اجاره خودرو

این قرارداد بین ………….. به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیر ) به آدرس ……………… که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………. صادره از ……… به آدرس ………. در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :
ماده ۱) موضوع قرارداد
انجام کلیه خدمات سرویس دهی به واحد موتوری معدن و روزانه حداقل یک نوبت به واحد آزمایشگاه در ساعت مربوطه و یک نوبت در هفته با توجه به نیاز و اعلام آزمایشگاه جهت کنترل معدن توسط یک دستگاه نیسان همه روزه ( از شنبه الی پنجشنبه ) از ساعت ۷ صبح لغایت ۱۸ عصر ( از ساعت ۱۴ الی ۱۵ جهت ناهار که جزء ساعات کاری محسوب نمی گردد ) به مدت ۱۰ ساعت ( به جز جمعه ها ) .
تبصره ۱ : هیچگونه اضافه کاری مورد قبول مستأجر نمی باشد , و اگر در روزهای تعطیل رسمی مستأجر به خدمات موجر نیازمند باشد با هماهنگی واحد نقلیه , موظف به ارائه خدمات می باشد و به ازاء هر ساعت کسر کار مبلغ ……….. ریال از موجر کسر می گردد .
ماده ۲ ) مدت قرارداد
مدت موضوع قرارداد از تاریخ ………… لغایت پایان ………. به مدت یک سال تعیین می گردد .
ماده ۳) مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد به ازای ماهیانه …………….. ریال برابر با …………. ریال برای مدت یک سال تعیین می گردد , که در پایان هر ماه با ارائه صورت وضعیت توسط موجر و تأیید دستگاه نظارت پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد بود .
ماده ۴) ناظرین قرارداد
از طرف مستأجر آقایان مهندس ………….. ( مدیر امور اداری ) + مهندس ……….. ( مسئول واحد معدن ) به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند و موجر بایستی روزانه ورود و خروج خود را با تایپ کارت که در بازرسی می باشد ثبت نماید , به دستگاه نظارت اطلاع دهد

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید