صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای اجاره / نمونه قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

نمونه قرارداد اجاره یک باب پارکینگ

بخشی  از نمونه متن قرار داد:

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن ……………………………………………………………
طرف دوم قرارداد(مستاجرین):
۱- خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشانی: …………………………………………………………………….
۲- خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ………………..دارای شناسنامه شماره ………………..صادره از ……………….. ساکنین تهران به نشانی: …………………………………. و هر دو متساویا و مشاعا، متفقا و متضامنا.
موضوع قرارداد:
تمامت شش دانگ یک باب پارکینگ به مساحت ……………….. متر مربع دارای پلاک ……………….. فرعی از ……………….. اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ……………….. فرعی از اصلی نامبرده واقعی در اراضی ……………….. بخش ……………….. ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ….. جلد……… به شماره چاپی ……………….. صادره به نام موجر با جمیع تواقع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا با برق و آب و گاز منصوبه های در آن که قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره ……………….. مورخ ……………….. تنظیمی دفتر خانه شماره ……………….. تهران در اجاره خانم/آقای ……………….. بوده لیکن به موجب سند صلح شماره ……………….. مورخ ……………….. تنظیمی این دفتر خانه در همین تارخی کلیه حقوق خانم/آقای ………………..(مستاجر آن سند) به مستاجرین این سند ناشی از حق سرقفلی مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعیه گردیده فلذا مستاجرین این سند به سبق رویت مورد اجاره وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفا جهت اشتغال مستاجرین به شغل ………….. اجاره داده شده است و لاغیر و مستاجرین به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارند.
مدت قرارداد: ……………….. سال کامل شمسی از تاریخ ……………….. که با قرار مستاجرین از آغاز مدت استیفای منافع کرده اند.
مبلغ قرارداد: مبلغ ……………….. ریال رایج برای تمام مدت بالا(به قرار ماهی مبلغ ………………. ریال) که مستاجرین متعهد گردیدند مال الاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در مقابل دریافت رسید به موجر تادیه نمایند و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر برای بقیه مدت خواهد بود.

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

5,000 تومان خرید