صفحه اصلی / قراردادها / نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

 

بنام خدا

قرارداد

(بخشی از قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی)

*******

 

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/ آقای ……………………. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………… ساکن:………………………….

طرف دوم قرارداد(مستاجر): خانم/آقای ……………………. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد …………………………………  ساکن:………………………………………….

موضوع قرارداد: شش دانگ یکدستگاه آپارتمان طبق اول مشاع از یکباب ساختمان مسکونی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت …………. متر مربع جزء پلاک …………..  فرعی از ………….. اصلی مفروض و انتزاعی از پلاک ……………. فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی ……………….. بخش  ……………….. ثبتی  ……………….. تهران و از مورد ثبت سند مالکیت شماره  ……………….. مورخ  ……………….. صفحه  ……………….. جلد  ……………….. به شماره چاپی  ……………….. صادره به نام موجر با حق استافده از مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن، به انضمام برق اختصاصی به شماره پرونده ……………….. و از آب مشترک به شماره اشتراک  ……………….. و از گاز شهری مشترک به شماره شناسایی  ……………….. و به انضمام یک رشته تلفن اختصاصی به شماره  ……………….. و منصوبه های در آن که مستاجر مورد اجاره را رویت کرده و با وقوف از محل وقوع، حدود و مشخصات آن، قبول و اقرار به تصرف کرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سکونت مستاجر با افراد عائله تحت تکفل درجه اول وی و همسرش و جمعا به تعداد  ……………….. نفر به اجاره داده شده است ولاغیر و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد.

10,000 تومان خرید