صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای اقاله / نمونه قرارداد اقاله

نمونه قرارداد اقاله

بخشی  از نمونه متن قرار داد:

بنام خدا

( قرارداد اقاله)
*******

طرف اول قرارداد(مقابل): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ………………………………………………………………………………….
طرف دوم قرارداد(متقابل): خانم/آقای ……………… فرزند آقای …………………. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن: ………………………………………………………………..
موضوع قرارداد(مورداقاله):
تمامت مورد معامله بیع قطعی شماره ……………… مورخ ……………… تنظیمی بین طرفین که عبارت از فروش شش دانگ یکباب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ……………… متر مربع دارای پلاک ……………… فرعی از ……………… اصلی واقع در بخش ثبتی ……………… تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه ……………… جلد ……………… به شماره چاپی ……………… می باشد، با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا اعم از عرصه و اعیان و با برق به شماره پرونده ……………… و آب به شماره اشتراک ……………… و گاز شهری به شماره شناسایی ……………… منصوبه های درآن.

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

5,000 تومان خرید