صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای بین المللی / نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی

نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی

بخشی  از نمونه متن قرار داد:

نمونه قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی
(وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری)
فیمابین …………………. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………….. (که منبعد به نام«فروشنده» نامیده می شود)
و ……………………………………………………………………………………………………………….. که نشانی دفتر مرکزی ثبت شده آن واقع است در ……………………………… (که منبعد «توزیع کننده» نامیده می شود) توافقاتی بشرح زیر به عمل آمده است.

ماده۱- منطقه و کالا
۱-۱- فروشنده حق انحصاری بازاریابی و فروش کالای مندرج در ضمیمه ۱-۱(که منبعد کالا نامیده می شود) را بری منطقه ای که در ضمیمه ۲-۱(که منبعد منطقه نامیده می شود) مشخص شده است به توزیع کننده واگذار می کند.
۲-۱- هر گاه فروشنده تصمیم به عرضه کالای دیگری در منطقه بگیرد. باید مراتب را به توزیع کننده اطلاع دهد تا امکان ضمیمه شدن آن به کالاهای موضوع ماده ۱-۱ مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد. معهذا در صورتی که ویژگی و مشخصات کالای جدید به نوعی باشد که با تخصص توزیع کننده متفاوت باشد این انتظار وجود ندارد که این کالا هم توسط توزیع کننده به بازار عرضه گردد(مثلا اگر کالایی با طبیعت کاملا متفاوت مطرح باشد)

ماده۲- حسن نیت
۱-۲- طرفین باید در اجرای تعهدات خویش بر اساس این موافقتنامه و بر مبنای حسن نیت، رفتار عادلانه و مناسب عمل نمایند.
۲-۲- شرایط این قرارداد و نیز هر گونه توافق دیگری که توسط طرفین و در ارتباط با روابط توزیع به عمل آید باید بر اساس حسن نیت کامل تعبیر و تفسیر گردد.

ماده۳- وظایف توزیع کننده
۱-۳- توزیع کننده، کالایی را که توسط فروشنده(Supplier) در اختیارش قرار گرفته بنام و حساب خودش در منطقه توافق شده می فروشد.

متن کامل قرارداد در لینک زیر: