صفحه اصلی / قراردادها / قراردادهای اجاره / نمونه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

نمونه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

فرم قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات

بخشی  از نمونه متن قرار داد:

(موضوع تصویبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هیات وزیران)

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ع – ۱۳۰ (۶-۸۲)معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

۱ – نام دستگاه (کارفرما) :
۲ – نام نماینده دستگاه :
۳ – سمت نماینده دستگاه :
۴ – نام شرکت (طرف قرارداد ) :                                   شماره ثبت شرکت :                      تاریخ ثبت شرکت :
۵ – شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت :                     شماره : تاریخ : توسط :
۶ – نام نماینده شرکت طرف قرارداد :
۷ – سمت نماینده شرکت طرف قرارداد :
۸ – شماره و تاریخ صورتجلسه تشریفات مناقصه :

متن کامل قرارداد در لینک زیر:

10,000 تومان خرید